விசித்திரப் பறவை

113
விசித்திரப் பறவை
விசித்திரப் பறவை

ஒரு சிறகு
கறுப்பு
மறு சிறகு
வெளிச்சம்

எந்தவொரு
வீதியிலும்
இரை கொத்தாமல்
எந்தவொரு
கிளையிலும்
இளைப்பாறாமல்

என்னமாய்…
வேகத்துடன் பறக்கிறது
காலக்கிளி