வார்த்தை ஒன்றுதான் 

41
வார்த்தை ஒன்றுதான் 
வார்த்தை ஒன்றுதான் 

வார்த்தை ஒன்றுதான்

மனைவி
சொன்னால் கணவனுக்கு
மகிழ்ச்சி

கணவன்
சொன்னால் மனைவிக்கு
வருத்தம்

*”ஊரில் இருந்து என் தங்கச்சி வர்றா”*