வருவதும் போவதும்

100
வருவதும் போவதும்
வருவதும் போவதும்

பேருந்து கிளம்பிச் சென்றதும்

கரும்புகையில் நடுங்குகிறது காற்று

வழியும் வேர்வையை

துப்பட்டாவால் துடைத்தபடி

புத்தகம் சுமந்த இளம்பெண்கள்

அணிஅணியாக வந்து நிற்கிறார்கள்

மனபாரத்துடன்

தவித்து நிற்கிறான் சில்லறை வியாபாரி

ஏற்றப்படுவதற்காகக் காத்திருக்கின்றன

விற்காத போர்வைக்கட்டுகள்

மின்னல் வேகத்தில் தென்பட்டு

நிற்பதைப்போல போக்குக்காட்டி

தாண்டிப் பறக்கிறது நிறுத்தங்களற்ற வாகனம்

கடற்கரை கடைத்தெரு தனிப்பாடல் பள்ளி

நண்பர்கள் வீடு திரைப்படம்

மதுச்சாலை இசைக்கச்சேரி செல்ல

வந்து நிற்கிறார்கள் தனித்தனியாக

கணிக்கமுடியாத மழையை நினைத்து

தற்காப்புக்கு சிலரிடம் உள்ளன குடைகள்

தொலைவில் தென்படும்

பேருந்துத் தடத்தை உய்த்தறிந்து

பரபரப்புக் கொள்கிறார்கள் இடம்பிடிக்க

நேரத்துக்குள் செல்லும் பதற்றத்தால்

நிற்கும் மனநிலையுடன் ஏறுகிறார்கள் பலர்

வாய்ப்பின்மைக்கு வருத்தம் சுமந்து