46.திலகர் முனிவர் கோன்

தேசீய கீதங்கள்

5. தேசீயத் தலைவர்கள்
46.திலகர் முனிவர் கோன்

பல்லவி
நாமகட்குப் பெருந்தொண் டியற்றிப்பல்
நாட்டினோர்தம் கலையிலும் அவ்வவர்
தாமகத்து வியப்பப் பயின்றொரு
காத்திரக்கட லென்ன விளங்குவோன்;
மாமகட்குப் பிறப்பிட மாகமுன்
வாழ்ந்திந்நாளில் வறண்டயர் பாரதப்
பூமகட்கு மனந்துடித் தேயிவள்
புன்மைபோக்குவல் என்ற விரதமே.
1
நெஞ்சகத்தோர் கணத்திலும் நீங்கிலான்
நீதமேயோர் உருவெனத் தோன்றினோன்;
வஞ்சகத்தைப் பகையெனக் கொண்டதை
மாய்க்குமாறு மனதிற் கொதிக்கின்றோன்;
துஞ்சுமட்டுமிப் பாரத நாட்டிற்கே
தொண்டிழைக்கத் துணிந்தவர் யாவரும்
அஞ்செழுத்தினைச் சைவர் மொழிதல்போல்
அன்பொடோதும் பெயருடை யாரியன்
2
வீரமிக்க மராட்டியர் ஆரதம்
மேவிப் பாரத தேவி திருநுதல்
ஆர வைத்த திலக மெனக்திகழ்
ஐயன்நல்லிசைப் பாலகங் காதரன்
சேரலர்க்கு நினைக்கவுந் தீயென
நின்ற எங்கள் திலக முனிவர்கோன்
சீரடிக்க லத்தினை வாழ்த்துவேன்
சிந்தைதூய்மை பெறுகெனச் சிந்தித்தே.
3