1. கண்ணன் பாட்டு

1. கண்ணன்-என் தோழன் 2. கண்ணன்-என் தாய்
3. கண்ணன்-என் தந்தை 4. கண்ணன்-என் சேவகன்
5. கண்ணன்-என் அரசன் 6. கண்ணன்-என் சீடன்
7. கண்ணன்-என் சற்குரு 8. கண்ணம்மா-என் குழந்தை
9. கண்ணன்-என் விளையாட்டுப் பிள்ளை 10. கண்ணன்-என் காதலன்
11. கண்ணன்-உறக்கமும் விழிப்பும் 12. கண்ணன்-காட்டிலே தேடுதல்
13. கண்ணன்-பாங்கியைத் தூது விடுத்தல் 14. கண்ணன்-பிரிவாற்றாமை
15. கண்ணன்-என் காந்தன் 16. கண்ணம்மா-என் காதலி காட்சி வியப்பு
17. கண்ணம்மா-என் பின்னே வந்து நின்று கண் மறைத்தல் 18. கண்ணம்மா-என் முத்திரை களைதல்
19. கண்ணம்மா-என் நாணிக் கண் புதைத்தல் 20. கண்ணம்மா-என் குறிப்பிடம் தவறியது
21. கண்ணம்மா-என் யோகம் 22. கண்ணம்மா-என் ஆண்டான்
23. கண்ணம்மா- எனது குலதெய்வம்