நிறம் மாறும் பூக்கள்

128
நிறம் மாறும் பூக்கள்
நிறம் மாறும் பூக்கள்

உணவிற்குப் பின்
உறக்கத்திற்கு முன்
உறக்கத்திற்குப் பின்
நீராடும் முன்
நீராடிய பின்
ஒவ்வொரு மணிக்கும்
நீ எழுப்பிய ஒலி
என் செல்போனில்!

ஒலியற்ற
அதிர்வுகளாய்
சில நேரம்
என் தொடைகளை…
சில நேரம்
என் கைகளை…
சில நேரம்
என் இதயத்தை..
நெருடி இம்சித்தது.
அது இதமான இம்சை!