தமிழ் காலண்டர்

நல்ல நேரம் – Nalla Neram – auspicious times of the day

Day Nalla Neram Gowri Nalla Neram
Sunday 6:15-7:15 am, 3:15-4:15 pm 10:45-11.45 am, 1:30-2:30 pm
Monday 6:15-7:15 am, 4:45-5:45 pm 9:15-10:15 am, 7:30-8:30 pm
Tuesday 10:45-11:45 am, 4:45-5:45 pm 1:45-2:45 am, 7:30-8:30 pm
Wednesday 9:15-10:15 am, 4:45-5:45 pm 10:45-11:45 am, 6:30-7:30 pm
Thursday 10:45-11:45 am, 12:15-1:15 pm 6:30-7:30 pm
Friday 9:15-10:15 am, 4:45-5:45 pm 12:15-1:15 am, 6:30-7:30 pm
Saturday 7:45-8:45 am, 4:45-5:45 pm 10:45-11:45 am, 9:30-10:30 pm

 

எமகண்டம் – Rahu, Kuligai and Emagandam Times

Day Raghu Kuligai Emagandam
Sunday 4.30 – 6.00 3.00 – 4.30 12.00 – 1.30
Monday 7.30 – 9.00 1.30 – 3.00 10.30 – 12.00
Tuesday 3.00 – 4.30 12.00 – 1.30 9.00 – 10.30
Wednesday 12.00 – 1.30 10.30 – 12.00 7.30 – 9.00
Thursday 1.30 – 3.00 9.00 – 10.30 6.00 – 7.30
Friday 10.30 – 12.00 7.30 – 9.00 3.00 – 4.30
Saturday 9.00 – 10.30 6.00 – 7.30 1.30 – 3.00