தமிழ் எழுத்துக்கள்

Tamil Alphabets Chart

To learn the pronunciation of the alphabets, mouse-over the alphabets, and a pop-up will show the correct English pronunciation. Follow the pronunciations in the English syllables marked in “RED” color.


a

aa

i

ii

u

uu

e

ae

ai

o

oa

ow

q

ka
கா
kaa
கி
ki
கீ
kii
கு
ku
கூ
kuu
கெ
ke
கே
kae
கை
kai
கொ
ko
கோ
koa
கௌ
kow
க்
k

nGa
ஙா
nGaa
ஙி
nGi
ஙீ
nGii
ஙு
nGu
ஙூ
nGuu
ஙெ
nGe
ஙே
nGae
ஙை
nGai
ஙொ
nGo
ஙோ
nGoa
ஙௌ
nGow
ங்
nG

sa
சா
saa
சி
si
சீ
sii
சு
su
சூ
suu
செ
se
சே
sae
சை
sai
சொ
so
சோ
soa
சௌ
sow
ச்
s

Gna
ஞா
Gnaa
ஞி
Gni
ஞீ
Gnii
ஞு
Gnu
ஞூ
Gnuu
ஞெ
Gne
ஞே
Gnae
ஞை
Gnai
ஞொ
Gno
ஞோ
Gnoa
ஞௌ
Gnow
ஞ்
Gn

ta
டா
taa
டி
ti
டீ
tii
டு
tu
டூ
tuu
டெ
te
டே
tae
டை
tai
டொ
to
டோ
toa
டௌ
tow
ட்
t

Na
ணா
Naa
ணி
Ni
ணீ
Nii
ணு
Nu
ணூ
Nuu
ணெ
Ne
ணே
Nae
ணை
Nai
ணொ
No
ணோ
Noa
ணௌ
Now
ண்
N

tha
தா
thaa
தி
thi
தீ
thii
து
thu
தூ
thuu
தெ
the
தே
thae
தை
thai
தொ
tho
தோ
thoa
தௌ
thow
த்
th

nha
நா
nhaa
நி
nhi
நீ
nhii
நு
nhu
நூ
nhuu
நெ
nhe
நே
nhae
நை
nhai
நொ
nho
நோ
nhoa
நௌ
nhow
ந்
nh

pa
பா
paa
பி
pi
பீ
pii
பு
pu
பூ
puu
பெ
pe
பே
pae
பை
pai
பொ
po
போ
poa
பௌ
pow
ப்
p

ma
மா
maa
மி
mi
மீ
mii
மு
mu
மூ
muu
மெ
me
மே
mae
மை
mai
மொ
mo
மோ
moa
மௌ
mow
ம்
m

ya
யா
yaa
யி
yi
யீ
yii
யு
yu
யூ
yuu
யெ
ye
யே
yae
யை
yai
யொ
yo
யோ
yoa
யௌ
yow
ய்
y

ra
ரா
raa
ரி
ri
ரீ
rii
ரு
ru
ரூ
ruu
ரெ
re
ரே
rae
ரை
rai
ரொ
ro
ரோ
roa
ரௌ
row
ர்
r

la
லா
laa
லி
li
லீ
lii
லு
lu
லூ
luu
லெ
le
லே
lae
லை
lai
லொ
lo
லோ
loa
லௌ
low
ல்
l

va
வா
vaa
வி
vi
வீ
vii
வு
vu
வூ
vuu
வெ
ve
வே
vae
வை
vai
வொ
vo
வோ
voa
வௌ
vow
வ்
v

za
ழா
zaa
ழி
zi
ழீ
zii
ழு
zu
ழூ
zuu
ழெ
ze
ழே
zae
ழை
zai
ழொ
zo
ழோ
zoa
ழௌ
zow
ழ்
z

La
ளா
Laa
ளி
Li
ளீ
Lii
ளு
Lu
ளூ
Luu
ளெ
Le
ளே
Lae
ளை
Lai
ளொ
Lo
ளோ
Loa
ளௌ
Low
ள்
L

Ra
றா
Raa
றி
Ri
றீ
Rii
று
Ru
றூ
Ruu
றெ
Re
றே
Rae
றை
Rai
றொ
Ro
றோ
Roa
றௌ
Row
ற்
R

na
னா
naa
னி
ni
னீ
nii
னு
nu
னூ
nuu
னெ
ne
னே
nae
னை
nai
னொ
no
னோ
noa
னௌ
now
ன்
n
Sanscrit Characters – வடமொழி (கிரந்த) எழுத்துக்கள்

ja
ஜா
jaa
ஜி
ji
ஜீ
jii
ஜு
ju
ஜூ
juu
ஜெ
je
ஜே
jae
ஜை
jai
ஜொ
jo
ஜோ
joa
ஜௌ
jow
ஜ்
j

sha
ஷா
shaa
ஷி
shi
ஷீ
shii
ஷு
shu
ஷூ
shuu
ஷெ
she
ஷே
shae
ஷை
shai
ஷொ
sho
ஷோ
shoa
ஷௌ
show
ஷ்
sh

Sa
ஸா
Saa
ஸி
Si
ஸீ
Sii
ஸு
Su
ஸூ
Suu
ஸெ
Se
ஸே
Sae
ஸை
Sai
ஸொ
So
ஸோ
Soa
ஸௌ
Sow
ஸ்
S

ha
ஹா
haa
ஹி
hi
ஹீ
hii
ஹு
hu
ஹூ
huu
ஹெ
he
ஹே
hae
ஹை
hai
ஹொ
ho
ஹோ
hoa
ஹௌ
how
ஹ்
h
க்ஷ
ksha
க்ஷா
kshaa
க்ஷி
kshi
க்ஷீ
kshii
க்ஷு
kshu
க்ஷூ
kshuu
க்ஷெ
kshe
க்ஷே
kshae
க்ஷை
kshai
க்ஷொ
ksho
க்ஷோ
kshoa
க்ஷௌ
kshow
க்ஷ்
ksh
Special Character ஸ்ரீ
sri