சுளுக்கு குறைய

23

புளிய மர இலைகளை அவித்து இளஞ்சூட்டுடன் பற்றுப் போடசுளுக்கு வலி குறையும்.

  1. அடிப்பட்டு சுளுக்கு ஏற்படுதல்.

தேவையானப் பொருட்கள்:

  1. புளிய மர இலைகள்.

செய்முறை:
புளிய மர இலைகளை அவித்து இளஞ்சூட்டுடன் பற்றுப் போடசுளுக்கு வலி குறையும்.