கோணல் மனசு

16

சொமாலிய சோகம்
கொசோவா கொடுமை
உகாண்டா பசி
உலகின்
பசித்த தேசங்களின் நிலைகளைக்
கேட்டு
படித்து
ஆராய்ந்து…ஆராய்ந்து
எல்லோரிடமும்
வாய் கிழிய பேசத்தான் செய்கிறேன்
வறுமை தீர்க்கும் வழி பற்றி!

கொஞ்சமும்
வெட்கப்பட்டதேயில்லை நான்
பயணப்பாதைகளில்
வற்றிய வயிறோடு கையேந்தும்
உயிர்களிடம்
உதடுப்பிதுக்கி நடக்க!