காந்த ஈர்ப்புச் சொல்

63
காந்த ஈர்ப்புச் சொல்
காந்த ஈர்ப்புச் சொல்

வாலிபத்தின் ஆரம்பத்தில்
போதை தரும் கள்,
வீழ்ந்த பின்னே உள்ளத்தினைக்
காயமாக்கும் முள்,
ஆண்பெண் பேதமின்றி
தாக்கும் அம்புவில்,
என்றபோதும் எல்லோருக்கும்
எண்ணும்போதே தித்திக்கும்
காதல் என்ற அந்த
காந்த ஈர்ப்புச் சொல்!!