உரத்த பந்தங்கள்

23

எந்த உறவைச் சொல்லியும்
நூறு வீதம் உன்னை நீ
அடையாளப்படுத்த முடியாது

அம்மா என்று சொன்னால்
நீ மகனாகவும் இருக்கலாம்
மகளாகவும் இருக்கலாம்

மகன் என்று சொன்னால்
நீ அப்பாவாகவும் இருக்கலாம்
அம்மாவாகவும் இருக்கலாம்

அண்ணா என்று சொன்னால்
நீ தம்பியாகவும் இருக்கலாம்
தங்கையாகவும் இருக்கலாம்

தாத்தாவுக்கும் அப்படித்தான்
பாட்டிக்கும் அப்படித்தான்
பேரனுக்கும் அப்படித்தான்
பேத்திக்கும் அப்படித்தான்

மாமாவுக்கும் மாமிக்கும்
மருமகனுக்கும் மருமகளுக்கும்
சித்தப்பன் சின்னம்மா
அனைவருக்கும் அப்படித்தான்

காதலன் என்று நீ சொன்னால்
நிச்சயம் காதலி நீ
கணவன் என்று நீ சொன்னால்
நிச்சயம் மனைவி நீ

இரத்த பந்தங்களை விட
உன்னை அடையாளப் படுத்தும்
உரத்த பந்தங்கள் இவை