உங்கள் பெயருக்குரிய அர்த்தம் தெரியுமா ?

22

உங்கள் பெயரில் உள்ள
ஒவ்வொரு எழுத்திற்கான அர்த்தம்
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எழுத்திற்கான
விளக்கங்களை இணைத்தால்
உங்களை பற்றி நீங்களே
தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
Example:WONDOR
W = You like your privacy.
O = You are very open-minded.
N = You like to work, but you always
want a break.
D = You have trouble trusting people.
O = You are very open-minded.
R = You are a social butterfly.
கீழே எழுத்துகளுக்கான விபரம்
கொடுக்கபட்டு உள்ளது .
A = You can be very quiet when you
have something on your mind.
B = You are always cautious when it
comes to meeting newpeople .
C = You definitely have a partier side
in you, don’t be shy to show it.
D = You have trouble trusting people.
E = You are a very exciting person.
F = Everyone loves you.
G = You have excellent ways of
viewing people.
H = You are not judgmental.
I = You are always smiling and
making others smile.
J =Jealously.
K = You like to try new things.
L = Love is something you deeply
believe in.
M = Success comes easily to you.
N = You like to work, but you always
want a break.
O = You are very open-minded.
P = You are very friendly and
understanding.
Q = You are a hypocrite.
R = You are a social butterfly.
S = You are very broad-minded.
T = You have an attitude, a big one.
U = You feel like you have to equal
up to people’s standards.
V = You have a very good physique
and looks.
W = You like your privacy.
X =You never let people tell you what
to do.
Y = You cause a lot of trouble.
Z = You’re always fighting with
someone.